Advanced Search found 2 item(s) featuring "A. Verheyen"

1934-11-01 Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? (Anon.)
  • . . . tooneelacteur E. O'Neill . Het is een meditatie voor de ziel en tevens voor het kunst-geweten. Verder nog een flinke bespreking van A. Verheyen 's «Elckerlijc» te Roosendaal. Een late echo over de heerlike opvoeringen in het H. Graf te Turnhout brengt het Bulletin des Comédiens . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . Hij heeft hierbij hoofdzakelijk naar charge gestreefd, en bereikte een zoo clownesken stijl dat degenen, die meenden in hem een soort tegenstrever van Verheyen te zien, verbaasd zijn geweest over dit resultaat. Ten andere tusschen deze nieuwe manier van Van de Velde en die van
  • . . . te zien, verbaasd zijn geweest over dit resultaat. Ten andere tusschen deze nieuwe manier van Van de Velde en die van Verheyen is er, dunkt mij, een primordiaal onderscheid te maken. Verheyen was spontaan en frisch tot in zijn onzinigste buitensporigheden. Van . . .
  • . . . nieuwe manier van Van de Velde en die van Verheyen is er, dunkt mij, een primordiaal onderscheid te maken. Verheyen was spontaan en frisch tot in zijn onzinigste buitensporigheden. Van de Velde echter bereikt hoofdzakelijk een gemaakte, valsche komiekerigheid, die ons eerder . . .
  • . . . in de leiding van het Volkstooneel een met den dag scherper wordende tweevoudigheid. Eenerzijds kregen wij nu de meest gedurfde experimenten van Verheyen , waarover ik verder zal te spreken hebben. Zij waren zoovele pogingen om als het ware het tooneelspel uit de literatuur los te rukken, terwijl . . .