Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Autonome Raad voor het Theater"Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het was het eerste consultatief organisme van de Unesco; de internationale raad voor de muziek, die voor de plastische kunsten, de monumentenzorg, enz...voor muziektheater, voordans, voorde derdewereld, voor toneelschrijvers... Het ITI stelde een jaarlijkse Werelddag van het theater in (27 maart), organiseert festivals als het Theatre of Nations...Hij stichtte het Theaterjaarboek voor Vlaanderen, doceerde theater-economie aan het RÏTCS te Brussel en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, o.m

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Rattenkasteel haalt slechts het niveau van een schoolvoorstelling -- wat bij het aanwezige fanpubliek voor het nodige enthousiasme kon zorgen--, maar het is nauwelijks een opera te noemen, laat...Het spreiden van theater kan eventueel een criterium zijn voor een overheidsbeleid in de receptieve sector, het is vrij absurd dit als een verdienste te beschouwen op het produktievlak...uitsluitend vanuit hun individuele deskundigheid, hun betrokkenheid bij de meest diverse facetten van het thea-tergebeuren en hun liefde voor het theater

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Toch heeft de Raad gemeend zijn eerste advies te moeten handhaven omdat voor geen enkel van deze vier gezelschappen een duidelijke en afdoende repliek kon gevonden worden voor het door de Raad...Verder stelt de Raad voor het aantal gesubsidieerde ambten dat moet voorzien worden ten overstaan van het toegekende subsidiebedrag door de gezelschappen zelf te laten...KJT « Antwerpen Het KJT vervult getrouw zijn opdracht door het brengen van veelzijdig theater voor kinderen, conclusie : aanpassing

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
vaststelling dat de regisseur verschijnt samen met de opkomst van het naturalisme, wanneer de toneelconventie opnieuw aangepast wordt aan de veranderde realiteit, op een moment dus dat het theater het minst nood...Maar de regisseur als opzichter van het naturalistisch detail wordt al snel afgelost door andere soorten regisseurs die het toneel als autonome artistieke discipline erkennen en/of het hanteren als...katholiek), het RITCS resorteerde onder onderwijs (vrijzinnig). Men wou het RITCS wel onderbrengen bij het kunstonderwijs in ruil voor de ar-chitectenschool, maar die koehandel ging uiteindelijk niet door

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Met het programmeren van Pan verruimt De Tijd het repertoire van het professionele theater in Vlaanderen voor de tweede keer in een seizoen...Waar men met Koltès In de eenzaamheid van de katoenvelden opteerde voor het hedendaagse, zelfs wat modieuze Franse drama, daar betekent het programmeren van Pan het herontdekken van de Belg Charles...het geparodieerde veronderstelt, zich niet ontwikkelt tot een autonome code waardoor parodie en geparodieerde versmelten, het "commentariërende" effect verdwijnt en zodoende de reflectie op het

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het vorige nummer van Etcetera berichtten we reeds over de nieuw aangestelde Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). De RAT werd in het leven geroepen door het theaterdecreet van 13 juni 1975...Vanuit een eenheid rond de centrale principes kan de georganiseerde theatersector streven naar de oprichting van een Autonome Raad voor het Theater (de ART, dat klinkt alvast beter dan RAT). Die...autonome raad kan via permanente confrontatie met het theaterveld zijn wijze van functioneren bijschaven, verfijnen, op punt stellen

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Zowel in het grote als in het kleine circuit waren de ontwikkelingen stormachtig, voor het grote circuit gold dat in negatieve, voor het kleine in positieve zin...Bovendien werd die raad nog met een beleidsprobleem geconfronteerd: het was de bedoeling dat het geld werd besteed aan jong, nog onopgemerkt plaatselijk talent, want dat was het dat de landelijke raad...Zo degenereren de werkplaatsen snel tot plaatselijke produktie-apparaten voor het kleinschalige theater, zonder dat de overheid en de adviesraad nog de zekerheid hebben dat het ad hoc-geld aan de

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Hield de politieke macht voordien het evenwicht tussen de gemeenschappen in de gaten, dan ging ze nu de economische implicaties regelen van de cultuur in het algemeen en van het theater in het...De Parvis en de Vicinal hadden een grote invloed (daarover meer in het volgende nummer van Etcetera). Dank zij hen verwierf het theater dat buiten het besluit van 1957 viel zijn adelbrieven...Daarnaast zijn er bepalingen omtrent de minimale loon-massa voor artistiek personeel in het geheel van het budget, het aantal creaties, coprodukties en gastvoorstellingen, de vereffening van de

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Met het jongste podiumdecreet en de nieuwe samenstelling van de Raad van Advies voor Teksttheater (R.A.T...Voor één keer leek het erop dat de artistieke wetmatigheden het zouden halen op de politieke...Er speelt ook een 'selectie-code' binnen het cultuurveld: personen met symbolisch gezag worden nu eenmaal eerder gevraagd voor het zetelen in allerlei commissies en jury's. Ook hier lijkt het Mattheus

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Voorwaarde voor een gezonde wrijving is dan wel een klaar evenwicht tussen de structurele verankering van het theater enerzijds en de artistieke creatie anderzijds...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...Er valt niet naast te kijken hoezeer het Kortrijkse theater Antigone ondanks een ronduit negatief advies op de geldelijke toeschietelijkheid van de minister kan rekenen, net zoals het door de raad

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Sinds haar oprichting in '84 tracht De Beweeging moedig op te boksen tegen het establishment en een springplank te bieden aan jonge, beginnende choreografen en mimografen, voor wie het vaak erg...centrale aandacht voor het lichaam, weinig banden onderhoudt met de rest van het festival...Waar de hedendaagse devotie voor het lichaam in het algemene culturele veld, maar voor een stuk ook in de danswereld, vooral gaat over kijken naar het lichaam, en het lichaam dus eigenlijk ontkent

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Door de keuze voor kunstenaars in overeenstemming te brengen met een concept, toont de selectie zich voor het publiek weliswaar zo helder als (onvervuild) water...Voor zijn schetsen van het lichaam of ontwerpen van vliegtuigen kan de moderne mens dan ook enkel melancholische bewondering opbrengen...Van Bendegem in die zin op het congres voor een autonome ruimte waarin reflectie over cultuur en wetenschap mogelijk zou zijn

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Joosten: Je mag het woord 'beweging' letterlijk nemen: we willen dat de mensen terug naar dit theater komen, niet alleen voor de producties maar ook voor het randprogramma...Perceval: De boeiendste momenten in het theater zijn voor mij altijd de gesprekken geweest met mensen die het niet eens waren met mijn voorstellen...Perceval: Gezien de economische realiteit van het theater moeten we nu reeds bezig zijn met het programma van het seizoen na het komende seizoen; dat moet al bijna klaar zijn

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
het spk, geïnspireerd op het 'boekingskantoor' van de sp, de modelovereenkomst, de Dienst voor Podiumkunstenaars, die in het sp-voorstel wel alleen onder de rsz zou ressorteren), en het is daarom niet...Als de voorgestelde regeling van De Clerck en Goutry het al haalt, is het niet ondenkbaar dat het dossier weer voor jaren in de kast verdwijnt - en als het voorstel het niet haalt misschien ook...Cultuur, beweren sommigen, heeft dan nog het voordeel dat het redelijk hoog geprofileerd is, dat het een forum heeft - wat het voor politici niet helemaal oninteressant maakt om zich te mengen in het

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Hij herleest de geschiedenis van het moderne theater als een toe-eigeningsproces van het Oosten door het Westen...Centrale figuren voor de ontwikkeling van het moderne westerse theater als Gordon Craig, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Richard Schechner en Peter Brook worden kritisch herlezen...Homi Bhabha plaats de hele discussie in een bredere context: ‘Als bijvoorbeeld de belangstelling voor het postmodernisme niet verder gaat dan het koesteren van het feit dat de “grote idealen” van het

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
iedereen zich klaarmaakt voor het feest bij de Capuletti’s. De ‘camera’ brengt ons afwisselend in de kamer van Romeo, waar zijn vrienden Benvolio en Mercutio hem goede raad geven, in de kamer van Julia, die...Maar op één of andere manier is dat toch allemaal te vreemd voor het theater, lijkt het theater daar nog niet klaar voor...Exemplarisch voor het leven in de brouwerij was bijvoorbeeld Eric Spinoys manifest Een dag op het land.10 Of het reeds vernoemde manifest Rifbouw (een klein abc) van Dirk Van Bastelaere, waarin

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De vragen die Schraenen afvuurt beperken zich tot het idioom van het theater; cultuurcentra zijn echter - en dat is hun opdracht - bij nog vele andere disciplines betrokken...Het nieuwe decreet Schraenen heeft gelijk: een overheid die haar kunstenaars subsidieert om kunst te maken moet er ook voor zorgen dat die kunsten bij een publiek terechtkomen...Sterker zelfs: het decreet had voor nog meer dynamiek kunnen zorgen door de nieuwe 'cultuurcentra' een krachtig zelfstandig statuut op te leggen, waardoor de sector net zoals bij de producenten

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Wanneer de bezoeker zijn oog voor het kijkgat bracht, werd dat gedetecteerd door het computerprogramma, dat dan een foto nam van het oog...Het enige wat theater nog onderscheidt van andere kunstvormen is het feit dat het bij uitstek een live art is: het gaat om een levende persoon op scène, iemand die iets anders doet dan in het gewone...Het ‘realistische’ geweld wordt op zijn beurt opnieuw uitgangspunt voor het reconstrueren van de horror, en dus de werkelijkheid, in de ersatz-esthetiek van het ‘al te werkelijke’. Het reële is niet