Archief Etcetera


Het Archief Etcetera is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en het podiumkunstentijdschrift Etcetera.

Rond 1980 is een nieuw elan merkbaar in het Vlaamse theater. Drijvend op dat elan, wordt Etcetera opgericht. Initiatiefnemers zijn Hugo De Greef en Johan Wambacq.

In januari 1983 verschijnt het eerste nummer. Sindsdien heeft het tijdschrift nauwgezet de vernieuwende tendensen in de podiumkunsten gechroniqueerd. Het is daarmee een levend geheugen voor theater, performance en dans van vandaag geworden.

Het initiatief voor dit webarchief ging uit van de Universiteit Antwerpen, waar het Platform Digital Humanities een uitgebreide expertise op vlak van digitalisering heeft opgebouwd.

In de eerste fase van het project werden de eerste 114 nummers van Etcetera uit de periode van januari 1983 tot december 2008 gescand, naar tekst omgezet met OCR-software en gecorrigeerd.

Alle artikels werden opgeslagen in de duurzame digitale standaard TEI-XML, die bovendien toelaat een omvangrijke verzameling metadata in het document zelf mee te bewaren.

Trefwoorden en namen van personen, plaatsen en organisaties werden automatisch herkend met linguïstische software (Pattern en NER-software van de LT3-groep).

Tot slot werd al dit materiaal samengebracht in deze website, die gebouwd werd met Python, en gebruik maakt van de Whoosh-zoekmachine en de Google Charts Tools voor het genereren van de frequentiegrafieken.

Werkten aan dit webarchief mee:

The Etcetera Archive was initiated by the University of Antwerp and the performing arts magazine Etcetera.

Around 1980, a new impetus is apparent in Flemish theatre. Guided by the momentum of the changes, Etcetera is established. Its initiators are Hugo De Greef and Johan Wambacq.

In January 1983 the first issue comes out. Since then, the magazine has attentively chronicled innovative trends in the performing arts. It has thus become a living memory for theatre, dance and performance today.

The initiative for this web archive came from the University of Antwerp, where the Platform Digital Humanities has developed an extensive expertise in the process of digitizing cultural materials.

In the first phase of the project, the first 114 numbers of Etcetera (from January 1983 to December 2008) were scanned, converted to text with OCR software and manually corrected.

All articles were stored in the durable digital standard TEI-XML, which also allows to include a large collection of metadata in the document itself.

Keywords and named entities (people, places and organizations) were recognized automatically with linguistic software (Pattern and NER software by the LT3 research group).

Finally, all this material came together in this website, which was built with Python, and uses the Whoosh search engine and the Google Charts Tools for generating the frequency plots.

The following people helped to realize this website: