Advanced Search found 1 item(s) featuring "pater Bertrand van der Schelden"

1935-02-20 Christus' Paladijn (F. Gerebern)
  • . . . Christus' Paladijn door P. Dr. Bertrand Kort geleden, werd voor een uitgelezen publiek in de " Patria " te Brussel een tooneelstuk opgevoerd door de " St-Michielsgezellen ", . . .
  • . . . Patria " te Brussel een tooneelstuk opgevoerd door de " St-Michielsgezellen ", dat een groot succes heeft mogen boeken: "Le Paladin du Christ" van P. Dr. Bertrand, O.M. Cap , uit het Vlaamsch overgezet door den bekenden heer E. Schwartze , hoofdredacteur van het tooneeltijdschrift "La Source" (Le Paladin . . .
  • . . . Source" (Le Paladin du Christ. François d'Assise, Missieprocuur, Huidevetterstraat 126, Burssel, 5fr.). We mogen terecht verklaren dat het werk van den begaafden schrijver P. Bertrand - reeds bekend door zijn degelijke boeken : "La Franc-Maçonnerie Belge" en "Wat Duitschland met Vlaanderen voorhad" - een aanwinst is voor ons . . .
  • . . . den man "die met zijn vreugdevolle Godsgedachte als met een triomfvlag door de wereld trok" (P. Wildiers). Hier mag men op steunen, daar P. Bertrand onrechtstreeks vele en diepe lessen geeft aan den mensch onzer ontredderde eeuw, met zijn onverzadigbaren zucht naar geld en roem. Christus' paladijn zal . . .
  • . . . geld en roem. Christus' paladijn zal in menige ziel dieper inslaan dan de beste sermoenen. Er blijft een wensch uit te drukken, dat P. Dr. Bertrand zijn zoo naar vorenspringende talenten niet zou laten rusten, maar ze honderd voor honderd zou doen opbrengen tot het heil der Katholieke . . .