Advanced Search found 1 item(s) featuring "Volksbelang"

1928-10-05 "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
  • . . . dat verleden jaar den «Lucifer» gaf, in een apotheose van straf-geordende tooneel-acrobatie ! ... De eerste opvoering ging door in den schouwburg van het Volksbelang te Mechelen. Er was een talrijk publiek, dat even over acht uur begon te trappelen met de voeten, waarop dan spoedig het aanvangssignaal werd . . .