Advanced Search found 1 item(s) featuring "Somerset Maughan"

1933-04-07 Kon. Ned. Schouwburg, "De Cycloon" door Somerset Maughan (Victor J. Brunclair)
  • . . . Kon. Nederl. Schouwburg "De Cycloon" door Somerset Maughan . Men heeft naar aanleiding van dit werk, en zonder inacht te nemen dat iedere vergelijking mank loopt, den naam van
  • . . . lichamen te zien. Evenmin als in «Spoken» dus kan worden gewaagd van geestesverschijning in den materieelen zin, kan er in dit stuk van Somerset Maughan van een cycloon worden gesproken. Dat is het eenige raakpunt dat tusschen dit stuk en dat van Ibsen kan worden aangevoerd, . . .
  • . . . naar het fleschje met de chloraline drijft. Het stuk voldoet niet aan de elementairste eischen van een detectievendrama en is de handteekening van Somerset Maughan onwaardig. Waar het behoorde een tooneelstuk te zijn, zouden wij het eerder noemen een spreekoratorio, een drieluik vol langdradige kruisgesprekken, waaraan iedere aktie . . .