Advanced Search found 1 item(s) featuring "Dr. Robert Foncke"

1925-01-04 Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door " de Noordster ", Mechelen. Deze 17de eeuwsche rederijkersklucht, thans opnieuw uitgegeven door Dr. Robert Foncke (Mechelen, H. Dierickx-Beke. 1923), werd één enkelen keer vertoond, namelijk op 3 Mei 1620, ter gelegenheid van een groot blazoenfeest, samengeroepen door . . .
  • . . . goeden smaak vertolkt, dat het ons scheen, dat dit bovendien op unaniem succes onthaalde Esbatement met eere plaats mag nemen in ons repertorium. Dr. Foncke verdient onzen dank om deze prettige verrassing, die hij uit "De schadtkiste der philosophen ende poëten" heeft opgegraven -- en het is een . . .
  • . . . publiek vrij genietbaar blijft, en het zou mij dan ook niet verwonderen als vele vertooningen op deze creatie volgden. In zijne inleiding geeft Dr. Foncke ons enkele bijzonderheden over den auteur Hendrick Fayd'herbe , vader van den meer bekenden Lucas (1617--1697), den beeldhouwer-schilder-architect, die leerling . . .
  • . . . Fayd'herbe was "facteur" van de Mechelsche " Peoene " en heeft dit stukje "ghecomponeert in April Anno 1620" onder kenspreuk "Selden Rust". Foncke schrijft -- en nog onlangs werd die bewering hier in het Musée du Livre door Prof. Verdeijen , hoogleeraar te Luik, gestaafd --, . . .
  • . . . 1620" onder kenspreuk "Selden Rust". Foncke schrijft -- en nog onlangs werd die bewering hier in het Musée du Livre door Prof. Verdeijen , hoogleeraar te Luik, gestaafd --, dat het gewone misprijzen voor de producten onzer rederijkers misschien niet altijd gewettigd is. Terecht verwijt men dezen . . .
  • . . . Steven vinden, "die alle toovery en swarte consten can, In 't land niet sijns gelijck." Hier krijgen wij dan een pittige bezweringsscène. Dr. Foncke , die een bekend folklorist is, geeft in zijn aanteekeningen veel belang aan dit tooneel, omdat het, naar zijn meening, waarlijk geheel in overeenstemming . . .