Advanced Search found 1 item(s) featuring "Leon Battista Alberti"

1922-03-16 "Philoctetes" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (Cr.)
  • . . . welwillend aanhoord. Doch naast wat hij ons mededeelde, hoe innig ook gezegd en dichterlijk gekleurd, klinkt de taal van den gekenden aesthetischen schrijver, Alberti , anders gezaghebbend en kruimig, waar hij handelt over Sophocles en zijn tooneel. Hij had een bijzonder gevoel voor maat, en een even . . .
  • . . . al de bewerkingen van de stof der homerische sagen uit den na-homerischen tijd, de eenige die de homerische opvatting voorbij streeft. Tot daar Alberti . In "Philoctetes" wordt dus een prachtig, diep menschelijk lijdenstype opgebouwd, wiens zielegrootheid gelijke hoogte houdt met de grootheid der lichamelijke smart. En rond dien . . .