Advanced Search found 2 item(s) featuring "Juul Plateau"

1919-02-17 Starkadd (T.B.)
  • . . . zullen weinigen, zelfs beroepsspelers hem dat nadoen. Hij is een ras-kunstenaar, iemand bij wien de grote kunst van tooneelspel een ingeboren gave is. J. Platteau gaf een meesterlijke vertolking van den grijzen koning Froth. Zijn hoog-dramatisch talent bracht menigmaal overweldigende oogenblikken. Goed werk, alhoewel aanmerkelijk zwakker dan de . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
  • . . . Staf Bruggen van het tijdens den oorlog aan het IJzerfront bestaande Fronttooneel en bet later door Dr. de Gruyter en Juul Platteau voortbestuurde Vlaamsche Volkstooneel heeft los gescheurd), spijts de zwartkijkerij van betweters uit andere tooneelbladen die op vrijbiljetten azen terwijl ik voor iedere . . .