Advanced Search found 3 item(s) featuring "Ferdinand Vercnocke"

1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
  • . . . Maar de meest typische stukken met Vlaamsch-Nationale strekking vond het Volkstooneel in het blijkbaar volgens opdracht geschreven werk van den Vlaamschen dichter Ferdinand Vercnocke , «ALS ROELAND LUIDT», en «DAMPIERE». Bij de beoordeeling van een stuk in den aard van «ALS ROELAND LUIDT» is het eigenlijk noodig vooreerst . . .
  • . . . en geestdriftig publiek, waarin wij ons gaarne gemengd voelden. De dorpsfanfare speelde met brio «Waarom ik Vlaming ben !» En het stuk van Ferdinand Vercnocke is ons dan geschonken als een soort hoofdschotel van deze reeks Vlaamschgezinde feestelijkheden, een luidruchtige uitstalling van Vlaamsche fierheid en beslistheid, weliswaar gesitueerd . . .
  • . . . schuldig te worden bevonden. Intusschen blijft het mogelijk dit stuk te beschouwen en te beoordeelen als de literaire productie van een dichter, want Ferdinand Vercnocke heeft reeds een paar verzenbundels gepubliceerd, schreef een gedicht «Koning Skjold», studeerde te Leuven en vestigde zich als advokaat te Oostende, waar, naar . . .
  • . . . doet, al schijnt hij mij minder «dichter bij Gods genade» dan de volksche zanger uit Deerlijk, Maar zoo dit eerste tooneelwerk van Vercnocke aan eenigen invloed denken doet, dan is het hoofdzakelijk aan dien van Cyriel Verschaeve . Men kan zelfs, en dan zonder kwade bedoelingen, . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Teirlinck laten. Behalve van jongere Belgische tooneelschrijvers, waaronder Marguerite Duterme die in den jongsten driejaarlijkschen Staatsprijskamp de lauweren wegdroeg, en Fernand Crommelynck die, na eene ernstige ziekte, thans weer aan den arbeid is kunnen gaan, zal ook een Waalsch stuk in vertaling van
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
  • . . . vrucht is gebleven. De prijs werd toegekend aan J. MEIRE , terwijl ook FRANS DEMERS met een onderscheiding was bedacht. Ferdinand Vercnocke schreef een «DAMPIERRE» voor het gezelschap van Staf Bruggen , en met zijn « Christen Vlaamsche Speelgezellen » ging ook Marcel . . .