Advanced Search found 2 item(s) featuring "François Rasse"

1919-03-29 Belgische Muziek (Karel Van de Woestijne)
  • . . . werken, die gisteren voor het eerst in den Muntschouwburg werden opgevoerd. Het eerste is, voor de muziek, van den nog jongen François Rasse ; het tweede, van den ouderen Léon Du Bois . Als eerste opmerking dien ik te zeggen, dat de muziek van den tweede . . .
  • . . . opmerking: de eerste, naar de opvatting meer dramatisch dan de tweede, staat voor de dramatische uitwerking op den toehoorder bij de tweede achter, François Rasse , de toondichter van "1914", is blijkbaar een krachtmensch. Dat hebben wij onder den oorlog mogen vaststellen, toen hij telkens als dirigent optrad: een . . .
  • . . . schokkende gebeurtenissen die elkander als het ware verdringen en aldus de muzikale sublimicatie ervan beletten. Al die paroxistische drukte van zijn librettist heeft Rasse op den voet gevolgd met zulken ijver, dat het hem den lyrischen adem afsneed. Heel dit muziekdrama is uiterlijk; atmospheer werd er zoo goed . . .
  • . . . meer louter-illustratief: werkelijk-scheppend had hij te zijn, wilde hij treffen. En hierin bleek Du Bois van meet af de meerdere van Rasse . Zijne middelen zijn tevens nieuwer en traditioneeler, gelijk men van Debussy kon zeggen dat hij tegelijkertijd nieuw en traditioneel was.
  • . . . niet onder: met meesterschap, zooniet met groote persoonlijkheid, weet hij deze te beheerschen. Er is minder zoeken, er is beter vinden dan bij Rasse . Er is, in een woord, grootere rijpheid, zonder nochtans de minste slapheid, de minste gemakzucht, Rasse wil het met orkestrale volheid, rijk . . .
  • . . . is beter vinden dan bij Rasse . Er is, in een woord, grootere rijpheid, zonder nochtans de minste slapheid, de minste gemakzucht, Rasse wil het met orkestrale volheid, rijk aan bedoelingen, bereiken; niet zelden doet Du Bois het met niets dan hout en snaren, en . . .
  • . . . een gelegenheidswerk, bestemd voor een bepaalden tijd, zooals ik echter zei is het breed-humane er rijker in dan in het lyrisch drama van François Rasse , en blijft de muzikale beteekenis ervan zeker langer duren dan van een werk dat op eene te uitzonderlijke techniek berust, evengoed als op . . .
  • . . . deze muziek te onderscheiden van nog twee andere, zuiver symphonische werken, die het programma volledigden, en die meer specifiek-Vlaamsch en -Waalsch zijn. Bij Rasse en Du Bois is de nationale kleur zoo goed als afwezig: zij is een kenmerk van de "Omwentelingstafereelen" van den Vlaming
1923-07-30 VACANTIEKRABBELS II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . half-elf. Waarna ze veel portwijn gaat slurpen. Om half-elf kant in de Kurzaal wat meer beweging. De eerste orkestmeester, de heer François Rasse , verschijnt er in een lijnwaad-wit colbertje, of het is de tweede kapelmeester, de heer J. Toussaint de Sutter , die het doet . . .