Advanced Search found 1 item(s) featuring "Edward Stirling"

1932-03-12 The English Players: "Candida" (H.B.)
  • . . . gemoed. Zooals wij reeds zeiden, had ieder artist een volkomen begrip van zijn rol en acteerde hij dan ook in streng persoonlijken stijl. Edward Stirling speelde voor James Morell, den ijverigen plichtsgetrouwen predikant, goedhartig tegenover zijn gade maar in alles vrij positief. Ian Reid was de jonge dweper . . .
  • . . . er drie, vier keeren gehaald worden en na afloop der vertooning viel het gezelschap een langdurige en geestdriftige ovatie te beurt. De h. Edward Stirling beloofde in den herfst van dit jaar nog eens te Brussel op te treden. H.B. . . .