Advanced Search found 5 item(s) featuring "Léon Du Bois"

1927-03-06 Lyrisch drama in 4 bedrijven van M. Leon Dubois: het "Passiespel" te Brugge (Anon.)
 • . . . Lyrisch drama in 4 bedrijven van M. Leon Dubois : het "Passiespel" te Brugge Men schrijft ons: "Een heerlijke namiddag en een deugddoende, zieleverkende vertooning!" Ziedaar den algemeenen indruk over 't "Middeleeuwsche . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . Bosmans zijn heil ook al gezocht had in de pantomime, dan bedoelden we de opvoeringen van het mimodrama «De Doode» van Léon Dubois , op Zaterdag 23 en Donderdag 28 Februari 1935 . Daar de GAKVO dit jaar alle betrekkingen met het bestuur van de . . .
1919-03-29 Belgische Muziek (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Muntschouwburg werden opgevoerd. Het eerste is, voor de muziek, van den nog jongen François Rasse ; het tweede, van den ouderen Léon Du Bois . Als eerste opmerking dien ik te zeggen, dat de muziek van den tweede jonger klinkt dan die van den eerste. Eene tweede . . .
 • . . . doel bereikt, dan is het, niet omdat de muziek zooveel eenvoudiger is (want dat is zij zeker niet), maar omdat het talent van Léon Du Bois heel wat bezonkener is. Ik weet wel dat het libretto hier voor een goed deel tusschenkomt. Het bedoelt niet anders dan eene . . .
 • . . . toondichter de dramatische werking uit eigen gemoed te putten. Niet meer louter-illustratief: werkelijk-scheppend had hij te zijn, wilde hij treffen. En hierin bleek Du Bois van meet af de meerdere van Rasse . Zijne middelen zijn tevens nieuwer en traditioneeler, gelijk men van Debussy kon . . .
 • . . . Rasse . Zijne middelen zijn tevens nieuwer en traditioneeler, gelijk men van Debussy kon zeggen dat hij tegelijkertijd nieuw en traditioneel was. Du Bois gaat in de muzikale stof niet onder: met meesterschap, zooniet met groote persoonlijkheid, weet hij deze te beheerschen. Er is minder zoeken, er . . .
 • . . . zonder nochtans de minste slapheid, de minste gemakzucht, Rasse wil het met orkestrale volheid, rijk aan bedoelingen, bereiken; niet zelden doet Du Bois het met niets dan hout en snaren, en het resultaat is zóó compleet, dat het met een welbehagen vervult, dat nooit op ijlte, . . .
 • . . . hout en snaren, en het resultaat is zóó compleet, dat het met een welbehagen vervult, dat nooit op ijlte, op alleen "zoetvloeiendheid" berust. Dubois houdt van zuivere, maar goed-overwogen middelen; wat te bereiken is met klare zuinigheid wordt niet gezocht in groezelige veelheid. Hij weet dat, ook muzikaal . . .
 • . . . van nog twee andere, zuiver symphonische werken, die het programma volledigden, en die meer specifiek-Vlaamsch en -Waalsch zijn. Bij Rasse en Du Bois is de nationale kleur zoo goed als afwezig: zij is een kenmerk van de "Omwentelingstafereelen" van den Vlaming Jan van den . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . MUZIEK TE BRUSSEL I Brussel, 25 Februari . Viermaal na mekaar heeft Léon Dubois , de bestuurder van het Conservatorium te Brussel, de intellectueele wereld van België's hoofdstad op de been gebracht; driemaal heeft hij de geestdrift . . .
 • . . . Wagner verdedigd tegen een toch nogal eng patriottisme; tot uitvoeringen van Wagner was het echter nog niet gekomen. Doch nu had Léon Dubois , die een diplomaat blijkt te zijn, het voorwendsel van Parijs: na Frankrijk, kan België weer wel offeren op een altaar, dat het lang . . .
 • . . . blusschen: Wagner is nooit toegejuicht geworden als verleden week en gisteren, door volle zalen, bij aanwezigheid van heel wat officieele lui. Léon Dubois , die een diplomaat is, kan ook een pince-sans-rire heeten: de Wagner -fragmenten liet hij voorafgaan door Chausson-muziek, hetgeen van eenige wreedheid getuigt. . . .
 • . . . u dan over schrijven. Al is het vervelend, nietwaar, daarvoor naar eene provinciestad te moeten gaan, zooals wij vroeger naar Antwerpen moesten om Dubois ' "Edénie" te bewonderen. Terwijl de Muntschouwburg zijn doorgaans uitmuntend personeel gebruikt voor producten, die men niet steeds toejuichen kan, maar die uit . . .
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . meer zelf bestuurt, iets waar zij wel onder lijden - deze zaal aangevraagd voor het beginnend seizoen. Zij was hem echter geweigerd geworden; Léon Dubois , bestuurder van het Conservatorium , die hierin misschien zijne rechten te bulten ging, had vermoedelijk gevonden dat wij het zonder de concerten van . . .