Advanced Search found 1 item(s) featuring "Brabantsch Provinciaal Tooneelverbond"

1934-03-01 Gouden tooneeljubileum van René Dewit (Anon.)
  • . . . heele bedrijvigheid. Als blijk van erkentelijkheid schonk het Verbond den feesteling een tinnen schotel met passend inschrift. Gedenkpenningen werden nog overhandigd namens het Brabantsch Provinciaal Tooneelverbond en namens het verbond van Brusselsche Tooneelvereenigingen werden bloemen aangeboden. Voerden verder nog het woord: de hh. R. Verdeyen, namens "