Advanced Search found 1 item(s) featuring "Arthur de Rudder"

1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . FRANSCH-BELGISCH TOONEEL Brussel, 5 December . Dezer dagen is in het Belgisch Staatsblad of "Moniteur belge", van de hand van den journalist-letterkundige Arthur de Rudder , het belangwekkend verslag verschenen over den "concours triennal de littérature dramatique en langue française pour la vingt et unième période, 1918 -
  • . . . tooneelstukken die in bepaalde, niet zeer strenge voorwaarden worden vertoond. Nochtans - en hier keer ik tot het verslag terug van den heer De Rudder , waar ik het speciaal over hebben wil, - nochtans heeft de overvloedige aanmoediging geleid tot een nationale tooneelliteratuur: een eerste vaststelling van den . . .
  • . . . eener voorstelling, die erdoor de hoogste tragiek nabij-streeft. Crommelynck was onder de voornaamste mededingers naar den jongsten prijs. Naast hem noemt Arthur de Rudder den Luikenaar Paul Demasy en de Brusselsche Marguerite Duterme . Het is deze laatste die de officieele lauweren wegdroeg. . . .
  • . . . vanwege hare geaardheid-zelve, niet anders dan overdrijven. - "Mme Marguerite Duterme est curieuse d'ames et de caractères précieux et rares", schrijft Arthur de Rudder , en zeer terecht, in zijn subtiel verslag. Dat is nu geen reden om hare boeken van meet af naar de vergetelheid te . . .
  • . . . "scène à faire" beter dan de meest geroutineerden. Maar dat mag de logica der karakters, die is de logica der handeling-zelve, niet uitsluiten. De Rudder spreekt van "humanités bizarres": zij zijn het vooral door de psychologische karpersprongen die de dichteres hun oplegt. Die "humanités" zijn er vanwege vooropbedachte . . .